Ενημερωθείτε άμεσα στο email σας
για τις εξελίξεις στον χώρο
των επιχειρήσεων και της οικονομίας

Σημαντικές αλλαγές στο ΕΡΓΑΝΗ

Αναμένεται η δημοσίευση στο ΦΕΚ του νόμου που ψηφίστηκε το Σάββατο και σύμφωνα με τον οποίο θα ισχύσουν από τη δημοσίευσή του οι παρακάτω αλλαγές:

Ε6: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ)
Το υπογεγραμμένο από τον εργοδότη και τον εργαζόμενο έντυπο θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ εντός  προθεσμίας τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών (αντί οκτώ (8) ημερολογιακών ημερών που ίσχυε).

Ε7: ΒΕΒΑΙΩΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΡΓΟΥ 
Υποβάλλεται μέσα σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες (αντί οκτώ (8) ημερολογιακών ημερών που ίσχυε) από την λήξη της σύμβασης ή του έργου. 

Ε5:ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΟΥΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥ 
Το υπογεγραμμένο από τον εργοδότη και ΠΛΕΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΙ από τον εργαζόμενο έντυπο θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ εντός  προθεσμίας τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών (αντί οκτώ (8) ημερολογιακών ημερών που ίσχυε).

Επίσης, αναμένεται η δημοσίευση απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα με την οποία θα ισχύσουν από τη δημοσίευσή της οι παρακάτω αλλαγές:

Υπερωρίες – υπερεργασία
Κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, πρέπει να δηλώνεται το αργότερο έως και την ημέρα αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζομένους, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση πριν την έναρξη πραγματοποίησής της

Οικοδομικά και τεχνικά έργα

Στο ΟΠΣ – ΣΕΠΕ είναι υποχρεωτική η τήρηση των στοιχείων του απασχολούμενου προσωπικού σε οικοδομική εργασία ή τεχνικό έργο. Αντίγραφο του εντύπου της ως άνω αναγγελίας για κάθε ημέρα απασχόλησης τηρείται στον τόπο εκτέλεσης του έργου με ευθύνη του εργοδότη και τίθεται στη διάθεση των ελεγκτικών οργάνων, προς έλεγχο, οσάκις ζητείται. Σε περίπτωση μη τήρησης της ως άνω υποχρέωσης επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθ. 24 του ν. 3996/2011 (Α’ 170). Για τους σκοπούς των διατάξεων αυτών, ως εργοδότης θεωρείται ο εργολάβος και ο υπεργολάβος που έχουν αναλάβει την εκτέλεση της οικοδομικής εργασίας ή του τεχνικού έργου.

Επιλογιστική Ο.Ε © Πνευματική ιδιοκτησία 2018 - Κατασκευή ιστοσελίδων Web Expert