Ενημερωθείτε άμεσα στο email σας
για τις εξελίξεις στον χώρο
των επιχειρήσεων και της οικονομίας

Οργάνωση επιχειρήσεων

  1. Μελέτες ολοκληρωμένης οργάνωσης της επιχείρησης
  2. Επιλογή του καταλληλότερου και συμφερότερου από νομικής και φορολογικής άποψης εταιρικού σχήματος
  3. Ανάλυση αναγκών- σχεδιασμός και επιλογή του πλέον κατάλληλου μηχανογραφικού συστήματος
  4. Εφαρμογή και έλεγχος διαδικασιών
  5. Ολοκληρωμένα επιχειρηματικά σχέδια (Bplan) μελέτες έρευνας αγοράς και Μαρκετιγκ (MarketingPlan)

Χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις

  1. Αποτύπωση της χρηματοοικονομικής εικόνας της επιχείρησης, αξιολόγηση της κατάστασης- προτάσεις για βελτίωση παρακολούθηση αποτελεσμάτων βάσει αριθμοδεικτών
  2. Ανάπτυξη και παρακολούθηση ταμειακών ροών (CASH FLOW)
  3. Αξιολόγηση των αναγκών και του κόστους δανεισμού της επιχείρησης. Επιλογή του καταλληλότερου τρόπου χρηματοδότησης (μακροπρόθεσμα, βραχυπρόθεσμα, κλπ). Αξιοποίηση νέων χρηματοοικονομικών προϊόντων (leasing, factoring, venture capital)
  4. Ρύθμιση- επαναδιαπραγμάτευση δανείων
  5. Αναδιάρθρωση ενεργητικού – παθητικού, αναμόρφωση της χρηματοοικονομικής εικόνας της; επιχείρησης, αναβάθμιση της πιστοληπτικής της ικανότητας

Επιλογιστική Ο.Ε © Πνευματική ιδιοκτησία 2018 - Κατασκευή ιστοσελίδων Web Expert