Αλλαγές στο ΕΡΓΑΝΗ από 13/09/2017

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 137 Α’ /13-09-2017 ο νόμος 4488 σύμφωνα με τον οποίο από 13-09-2017 ισχύουν οι παρακάτω αλλαγές:

Ε6: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ)
Το υπογεγραμμένο από τον εργοδότη και τον εργαζόμενο έντυπο θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ εντός  προθεσμίας τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών (αντί οκτώ (8) ημερολογιακών ημερών που ίσχυε).

Ε7: ΒΕΒΑΙΩΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΡΓΟΥ 
Υποβάλλεται μέσα σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες (αντί οκτώ (8) ημερολογιακών ημερών που ίσχυε) από την λήξη της σύμβασης ή του έργου. 

Ε5:ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΟΥΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥ 
Το υπογεγραμμένο από τον εργοδότη και ΠΛΕΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΙ από τον εργαζόμενο έντυπο θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ εντός  προθεσμίας τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών (αντί οκτώ (8) ημερολογιακών ημερών που ίσχυε).

 

Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις

Ενημερωθείτε άμεσα στο email σας για τις εξελίξεις στον χώρο των επιχειρήσεων και της οικονομίας

Επιλογιστική Ο.Ε © Πνευματική ιδιοκτησία 2017 - Κατασκευή ιστοσελίδων Web Expert